تبلیغات
fc barcelona - لبخند كاتالان: تساوی جنگ كاتالان خشم كوه راهم در اورد

بارسا پس از تساوی دیشب كه در مقابل همشهری كاتالانی خود یعنی اسپانیول بدست اورد خشم همه وحتی كوه اتشفشانی ایسلند را هم در اورد ولی فرق ما و مربیان و بازیكنان با كوه این بود كه ما تونستیم خشم خود را كنترل كنیم وبه بیرون ندهیم ولی كوه نتونس و خشم خود را به بیرون منتقل كرد ولی این كوه فراموش كرده كه بارسا بازی دیگری در مقابل اینتر دارد ونباید باعث لغو پرواز بارسا شود چون با راه ه یزمینی بازیكنان را خسته می كند